Nezávislá analýza firmyPředkupní analýza firmySystém controllinguObchod a marketingAnalýza redukce nákladůZajištění financováníRevitalizace firmyFinanční a nákladový controlling

Systém controllingu přináší jednoduchý a velmi účinný nástroj řízení, postavený na pravidelném porovnávání prognóz a skutečností, umožňující managementu pružně reagovat na aktuální vývoj firmy a prostředí. Nedílnou součástí úspěšného zavedení controllingu je změna účetního pohledu na pohled controllingový, který lépe vystihuje potřeby řízení firmy.

V rámci finančního a nákladového controllingu řešíme:

  • zprůhlednění a rozdělení nákladů na fixní a variabilní
  • zavedení systému pravidelného ekonomického prognózování a plánování
  • zajištění provázanosti plánování mezi obchodem, ekonomikou, výrobou a nákupem
  • zavedení pravidelného ekonomického reportingu a jeho aktivní projednávání
  • strukturu a metodiku tvorby reálného ročního plánu firmy

Relativně samostatnou oblastí nákladového controllingu je výrobkový controlling, který zpřesňuje a zjednodušuje hodnocení jednotlivých výrobků, výrobkových skupin nebo trhů z hlediska jejich okamžité rentability – skutečného přínosu do zisku firmy. Nahrazuje tradiční, často zkreslující, kalkulační metodu úplných vlastních nákladů.

V rámci výrobkového controllingu řešíme:

  • rozdělení nákladů na variabilní a fixní a přímé a režijní
  • systém nákladových (cenových) kalkulací na bázi krycích příspěvků
  • jednoduché systémové nástroje pro předběžné a následné hodnocení výrobků (zakázek)
  • optimalizací sortimentu při omezených zdrojích (peníze, výrobní kapacity apod.)